Facebook súťaž o nosič FIDELLA FLOW CLICK mint

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) – Obchodné meno a sídlo: BWH s.r.o., Palisády 55, 81106 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 47520108, DIČ: 2023959938
  2. Termín konania súťaže – Súťaž sa uskutoční v období od 10.2020 do 15.10.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže na stránke www.facebook.com/babywearhouse.sk (ďalej iba FB babywearhouse.sk). Organizátor má právo zmeniť dĺžku trvania súťaže.
  3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže – Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov žijúca na území SR.
  4. Podmienky účasti v súťaži – Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže odpovedal na súťažnú otázku, označil súťažný príspevok – páči sa mi, a zdieľal príspevok verejne.
  5. Výhra – Výhrou v súťaži je ergonomický nosič na nosenie detí FIDELLA FLOW CLICK mint. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v týchto pravidlách nahradiť výhrou podobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné výhru zabezpečiť. Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti, alebo vymeniť za iný tovar, ani inak právne vymáhať.
  6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre – Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov pomocou Good Luck Fairy. Rozhodnutie o výhercovi je plne v kompetencii usporiadateľa, súťažiaci toto rozhodnutie nemôžu rozporovať. Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené prostredníctvom komentára na FB babywearhouse.sk a víťaz bude kontaktovaný do súkromnej správy. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 7 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
  7. Spôsob odovzdania výhry – Výhra bude výhercovi zaslaná na náklady Organizátora na výhercom určenú pobočku Zásielkovne, prípadne si môže výherca vyzdvihnúť výhru osobne počas otváracích hodín prevádzky babywearhouse, Lužná 7, 85104 Bratislava – Petržalka.
  8. Ochrana osobných údajov – Osobné údaje výhercu, ako – meno a priezvisko, adresa, telefonický a e-mailový kontakt spracuje Organizátor súťaže. Okamžikom zapojenia sa do súťaže splnením súťažných podmienok udeľuje súťažiaci usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a to aj pre marketingové účely usporiadateľa. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať.
  9. Záverečné ustanovenia – Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie súvisiace so súťažou; ani zodpovednosť za to, ak akákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do súťaže v dôsledku technického zlyhania. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Facebook neposkytuje žiadnu užívateľskú podporu ani odpovede na sťažnosti alebo podnety súťažiacich.